HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ http://npc.com.vn/View/tabid/56/id/12475/Default.aspx

04/21/2019 22:24:00 Đăng bởi anh Trường (3) bình luận
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1532 /EVN-KD Hà Nội, ngày tháng năm 2019 V/v: hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà Kính gửi: - Các Tổng Công ty Điện lực; -Công ty Viễn thông điện lực & Công nghệ... ... [Đọc tiếp]